Tin tức - Sự kiện >> Tin hoạt động của LĐLĐ tỉnh
(Đăng lúc: 05/07/2013 09:46:16 AM)
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi xây dựng tổ chức Công đoàn và phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân lớn mạnh
Ngày 19.6.2013, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết số 20, 25, 11-NQ/TW và triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 55-KL/TW. Tham dự Hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Ngô Thị Kim Ngọc đã có bài tham luận quan trọng. Ban Biên tập website trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) (gọi tắt và Nghị quyết 20) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định vai trò, những đóng góp to lớn của đội ngũ CNVCLĐ vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
               Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho công nhân lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, tích cực xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần đẩy nhanh tiến trình xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nặng nề, vẻ vang của tổ chức Công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân ngày càng lớn mạnh.
           Để xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, bộ máy tổ chức của Công đoàn các cấp được xác định là yếu tố quan trọng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nghị quyết 20 giao cho tổ chức Công đoàn. Theo đó, củng cố, kiện toàn bộ máy từ cơ sở đến tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo thông qua việc tổ chức tốt các kỳ Đại hội Công đoàn các cấp. Hiện nay, LĐLĐ tỉnh quản lý, chỉ đạo trực tiếp 14 LĐLĐ huyện, thành phố, 7 Công đoàn ngành và cấp tương đương, 1.252 Công đoàn cơ sở, 52.865 đoàn viên/70.000 CNVCLĐ. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn phối hợp chỉ đạo hoạt động 46 CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty đóng trên địa bàn tỉnh với 7.000 đoàn viên/10.000 lao động.
Về bộ máy tổ chức của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện theo Quyết định 883/QĐ-TLĐ Quy định về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế, chức năng, nhiệm vụ cơ quan LĐLĐ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay cơ quan LĐLĐ tỉnh có 6 ban chuyên môn và Thường trực LĐLĐ tỉnh. Nhìn chung bộ máy tổ chức của cơ quan LĐLĐ tỉnh cơ bản đảm bảo triển khai thực hiện được nhiệm vụ của Công đoàn cấp trên và các cấp uỷ Đảng giao. 
Về đội ngũ cán bộ công đoàn: Hiện nay toàn tỉnh có 77 cán bộ công đoàn chuyên trách (trong đó có 7 hợp đồng) và trên 4.000 cán bộ công đoàn bán chuyên trách, phân bổ tại 1.252 CĐCS và Công đoàn cấp trên cơ sở.
Về chất lượng: Ở cơ sở: Hầu hết là cán bộ CĐCS nhiệt tình với công việc, tuy vậy do đội ngũ này đều kiêm nhiệm, nặng về công tác chuyên môn, tính chủ động sáng tạo trong hoạt động phong trào chưa cao, chưa phát huy vai trò trong phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp để bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ, nhất là trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Ở cấp trên cơ sở (LĐLĐ cấp huyện, thành phố; Công đoàn ngành và tương đương), đội ngũ này luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm đưa đi đào tạo, huấn luyện, tập huấn để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động Công đoàn, nhờ đó đã từng bước đáp ứng ngày càng có hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao. Ở cơ quan LĐLĐ tỉnh, về số lượng còn thiếu so với Đề án về công tác cán bộ của Tổng Liên đoàn (Tổng LĐ quy định từ 30 – 45 người, nhưng hiện nay biên chế chung của cả hệ thống do Tỉnh uỷ quy định, nên chỉ bố trí tại cơ quan LĐLĐ tỉnh 27 người). Về chất lượng: Hầu hết cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có ý thức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tiếp thu, vận dụng, triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Tổng Liên đoàn vào thực tiễn công tác Công đoàn ở địa phương.
 
Quang cảnh Hội nghị
 
          Tuy vậy, đội ngũ cán bộ chuyên trách Công đoàn vừa thiếu, trình độ, năng lực còn hạn chế, chưa thật sự đáp ứng với yêu cầu công tác và các tiêu chuẩn của nguồn nhân lực theo Nghị quyết 05/NQ-TU đề ra. 
    Về công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn tỉnh Quảng Ngãi. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác này. Theo đó, đã phân công cho từng Uỷ viên Ban thường vụ theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu hàng năm. Nhờ vậy, trong 5 năm qua LĐLĐ tỉnh kết nạp được 15.795 đoàn viên, thành lập 140 CĐCS (đã thành lập CĐCS trong tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện), đây là giai đoạn kết nạp được nhiều đoàn viên, thành lập nhiều CĐCS nhiều nhất từ trước đến nay, đặc biệt đã thành lập được 6 Nghiệp đoàn Nghề cá, kết nạp 2.134 ngư dân vào Nghiệp đoàn, vừa đổi mới và làm phong phú đối tượng hoạt động công đoàn, vừa đóng góp tích cực vào bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.  
      Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được chú trọng, trong đó công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ CĐCS được LĐLĐ tỉnh quan tâm chỉ đạo, hàng năm bố trí 10% kinh phí hoạt động công đoàn cho công tác này; nhất là đối với những chuyên đề, nội dung mới LĐLĐ tỉnh trực tiếp mở lớp cho cán bộ CĐCS. Để nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS, LĐLĐ tỉnh thực hiện tốt việc phân phối tài chính theo hướng ưu tiên cho cơ sở (trước đây 60% trên tổng thu kinh phí Công đoàn, hiện nay 65%) ngoài ra đối với những đơn vị có số lượng đoàn viên ít (dưới 50 đoàn viên) LĐLĐ tỉnh đều hỗ trợ kinh phí Đại hội và một số hoạt động cần thiết khác với số tiền gần 3tỷ đồng/ kỳ Đại hội. Duy trì bản tin Công đoàn hàng Quý, hàng tháng, cấp Báo Lao động cho CĐCS xã, phường, thị trấn, đã tạo điều kiện cho cán bộ cơ sở tiếp cận, trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm để triển khai công tác Công đoàn ngày càng tốt hơn. LĐLĐ tỉnh chỉ đạo Công đoàn phối hợp với chuyên môn nâng cao chất lượng Hội nghị cán bộ công chức, ĐH CNVC, hội nghị người lao động; hàng năm có 97% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, 100 % doanh nghiệp Nhà nước tổ chức Hội nghị CBCC, ĐH CNVC, trên 50% công ty cổ phần, công ty TNHH tổ chức Hội nghị người lao động. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức kiểm tra, chấm điểm, phân loại Công đoàn cơ sở đúng thời gian và theo hướng thực chất hơn; kết quả, hàng năm có trên 80% CĐCS khu vực nhà nước và trên 40% CĐCS khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn vững mạnh thực chất. Qua kiểm tra đánh giá, xếp hoại hàng năm, tỷ lệ CĐCS đạt vững mạnh đều tăng (năm 2008, tỷ lệ bình quân CĐCS đạt vững mạnh 70,44%, đến cuối năm 2012 tỷ lệ này tăng lên 76,26%).
           Tuy vậy, chất lượng hoạt động của CĐCS vẫn còn hạn chế, trong khu vực hành chính, đơn vị sự nghiệp hoạt động chưa rõ nét, trong khu vực kinh tế ngoài Nhà nước nhìn chung còn yếu, nhất là việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động như thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ... kỹ năng thương lượng, đàm phán, ký kết thoả ước lao động tập thể còn nhiều bất cập.
Về công tác chỉ đạo: Liên đoàn Lao động đã xây dựng các đề án về: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn giai đoạn 2008- 2013 và định hướng đến năm 2015; Đề án phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2008 - 2013; Đề án thành lập Công đoàn Viên chức; Đề án sắp xếp, kiện toàn các ban LĐLĐ tỉnh; Đề án thành lập và nhân rộng Nghiệp đoàn nghề cá; các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở..., đồng thời phân bổ chỉ tiêu về các LĐLĐ huyện, thành phố, Công đoàn ngành và cấp tương đương. Thành lập các đoàn khảo sát doanh nghiệp, nắm tình hình lao động tại các Khu công nghiệp, các cụm công nghiệp làng nghề, Khu kinh tế Dung Quất, thành phố Quảng Ngãi và đề ra mục tiêu thành lập CĐCS ở tất cả các doanh nghiệp có từ 50 lao động trở lên. Cùng với việc khảo sát tình hình doanh nghiệp và người lao động, LĐLĐ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động, chủ doanh nghiệp về tổ chức Công đoàn Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của CĐCS; quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, chủ doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn; những nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động...
         Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân vững mạnh: Đối với công tác này, LĐLĐ tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; về bản lĩnh chính trị, ý thức công dân, tinh thần dân tộc. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ để xây dựng cơ chế phối hợp và định hướng hoạt động cho công đoàn cơ sở. Phối hợp với các ngành chức năng triển khai chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho công nhân, lao động, kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật trong doanh nghiệp. Tập trung thực hiện tốt chức năng trung tâm là đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động công nhân, lao động trong các doanh nghiệp tham gia hoạt động công đoàn. Duy trì và phát triển các nguồn quỹ xã hội, chăm lo, cải thiện đời sống cho CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thành lập Quỹ Mái ấm Công đoàn để hỗ trợ xây dựng Nhà ở cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tranh thủ và huy động được nguồn kinh phí của Trung ương, của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ cho Nghiệp đoàn Nghề cá và ngư dân trong tỉnh;Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, các hoạt động văn hóa- thể thao, công tác xã hội từ thiện của Công đoàn.. tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của tỉnh.
 
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Thị Kim Ngọc báo cáo tham luận tại Hội nghị
 
        Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 20, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh. Quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được bảo vệ, đời sống vật chất, tinh thần từng bước được nâng cao. Tuy vậy, đội ngũ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, các khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất còn thiếu thốn, tiền lương thấp, thu nhập không ổn định. Việc thực thi pháp luật lao động và cơ chế quản lý Nhà nước về lao động còn nhiều bất cập. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước chưa sâu rộng nhất là chưa đến được công nhân lao động nơi chưa có chi bộ Đảng, chưa có tổ chức Công đoàn. Quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chuyên môn chưa đồng bộ, thiếu tính hệ thống từ các cấp. Việc đầu tư xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi xã hội cho người lao động chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động công đoàn khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn bất cập, chưa thật sự là người đại diện cho công nhân, lao động. Quyền và lợi ích người lao động còn bị xâm phạm. Một số nội dung trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Tỉnh uỷ (khoá XVII) chậm được triển khai thực hiện, kết quả đạt được chưa nhiều.
          Từ thực trạng và kết quả xây dựng tổ chức Công đoàn và phát huy vai trò của Công đoàn trong xây dựng đội ngũ công nhân theo tinh thần Nghị quyết 20. trong thời gian đến, Liên đoàn lao động đề nghị Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ Đảng thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Tỉnh uỷ đạt kết quả cao hơn; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và triển khai Nghị quyết 20 theo từng giai đoạn. Tiếp tục chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thành lập Công đoàn trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.
    Xem xét, phân bổ thêm biên chế cho hệ thống Công đoàn tỉnh để đảm bảo thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ, chức năng của tổ chức Công đoàn theo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi, bổ sung năm 2012) quy định.
    Hiện nay tình hình nhà ở cho công nhân trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế vô cùng khó khăn (hiện chỉ có Công ty TNHH CNN Doosanvina và Nhà máy đóng tàu Dung Quất có nhà ở cho Công nhân), còn lại chưa có, do vậy đề nghị HĐND, UBND tỉnh bố trí quỹ đất, hỗ trợ kinh phí để cùng với doanh nghiệp xây dựng nhà ở tập trung cho công nhân, lao động.
Đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí cho Công đoàn cùng với các ngành chức năng của tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến CNVCLĐ theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ.
          Trong khi chờ cơ chế, chính sách cho hoạt động Nghiệp đoàn Nghề cá, LĐLĐ tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh vận dụng để có kế hoạch bố trí, hỗ trợ kinh phí cho LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát triển đoàn viên, thành lập và duy trì hoạt động Nghiệp đoàn Nghề cá của tỉnh.
          Đề nghị HĐND, UBND tỉnh có kế hoạch, thường xuyên tổ chức các chương trình tiếp xúc chủ doanh nghiệp để bàn về chuyên đề sản xuất kinh doanh, về Công đoàn, về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân nhằm từng bước xây dựng mối quan hệ hài hoà, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.
Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, nhất là về thực hiện BHXH, BHYT, BHTN, công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nỗ tại các doanh nghiệp; có giải pháp, biện pháp xử lý đủ mạnh đối với các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động.
Chỉ đạo các sở, ngành liên quan bổ sung quy hoạch và thông qua đề án xây dựng thiết chế văn hoá cho công nhân, lao động tại các Khu công nghiệp tỉnh, Khu kinh tế Dung Quất theo Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
          UBND tỉnh có công văn chỉ đạo các doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn) thực hiện việc trích nộp kinh phí Công đoàn theo Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi năm 2012.
Với trách nhiệm là tổ chức đại diện cho đội ngũ công nhân, lao động, LĐLĐ tỉnh và các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của Tỉnh uỷ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ngày càng vững mạnh. Đội ngũ công nhân, lao động Quảng Ngãi tiếp tục là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tỉnh nhà./.
                                                                                                 Ngô thị Kim Ngọc
                                                              Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi

  


THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN MỚI
Truyền hình
LIÊN KẾT WEB
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,852,346
Đang trực tuyến: 78