Tư vấn pháp luật về giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại
Ngày đưa:  30/08/2021 08:24:05 AM In bài

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật khiếu nại năm 2011, khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Như vậy, khi đoàn viên, người lao động gửi Đơn khiếu nại đến tổ chức công đoàn thì tổ chức công đoàn cần phải căn cứ vào nội dung khiếu nại, xác định rõ phạm vi, thẩm quyền của mình để giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại. Cần phân biệt rõ ràng giữa việc trực tiếp giải quyết với việc phối hợp tham gia giải quyết để làm rõ vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn khi tiếp nhận đơn khiếu nại của đoàn viên, người lao động.

Liên quan tới vấn đề này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có Quyết định số 333/QĐ-TLĐ được ban hành vào ngày 28/02/2020 trong đó quy định cụ thể về việc công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; cụ thể như sau:

1. Nội dung, thẩm quyền Công đoàn giải quyết khiếu nại

1.1. Nội dung khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn (Điều 5 Quyết định số 333):

- Khiếu nại có liên quan đến việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành điều lệ;

- Khiếu nại liên quan đến việc ban hành, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và các quy định thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của công đoàn;

- Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong hệ thống công đoàn;

- Khiếu nại có nội dung liên quan đến các quy định liên tịch, liên ngành, liên doanh, liên kết, trong đó công đoàn là một chủ thể tham gia thì công đoàn phối hợp với các chủ thể có liên quan giải quyết.

1.2. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại (Điều 6 Quyết định số 333):

- Khiếu nại liên quan đến điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật đoàn viên thuộc quyền quản lý trực tiếp của công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó giải quyết khiếu nại lần đầu.

- Thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp và doanh nghiệp của công đoàn có trách nhiệm giải quyết những khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và của công chức, viên chức, lao động do mình quản lý trực tiếp. - Khiếu nại đã được giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại thì công đoàn cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần hai.

CNLĐ Khu công nghiệp Quảng Phú trong ca sản xuất

2. Nội dung, thẩm quyền Công đoàn tham gia giải quyết khiếu nại

2.1. Nội dung khiếu nại công đoàn tham gia giải quyết (Điều 13 Quyết định số 333): Những khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan nhà nước và người sử dụng lao động liên quan đến quan hệ lao động, quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên công đoàn và người lao động khi gửi đến tổ chức công đoàn thì công đoàn có trách nhiệm tham gia giải quyết.

2.2. Thẩm quyền tham gia giải quyết khiếu nại (Điều 15 Quyết định số 333):

- Khiếu nại có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức cùng cấp với công đoàn cấp nào thì công đoàn cấp đó tham gia giải quyết; công đoàn cấp trên có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cấp dưới tham gia giải quyết (khi cần).

- Khiếu nại vụ việc dân sự, hình sự không thuộc thẩm quyền tham gia giải quyết của công đoàn thì công đoàn hướng dẫn người khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Như vậy, ngay khi nhận được đơn khiếu nại của đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn cần xác định rõ nội dung đơn khiếu nại để phân loại đơn. Nếu thuộc phạm vi thẩm quyền của cấp mình thì tiến hành giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục được quy định tại mục 2, mục 3 Chương II Quyết định số 333, đảm bảo thời hạn giải quyết khiếu nại. Nếu không thuộc phạm vi thẩm quyền của cấp mình thì cần chủ động phối hợp với cơ quan có thẩm quyền và người sử dụng lao động giải quyết cho đoàn viên, người lao động theo trình tự, thủ tục được quy định tại Điều 14 Quyết định số 333. Việc tiếp nhận đơn khiếu nại, giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại cần phải được tiến hành khách quan, chính xác, công khai, dân chủ và kịp thời; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Lệ Thủy     


Bản quyền ©2012 Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi