Các chuyên đề >> Công tác nữ công, giới
(Đăng lúc: 21/09/2017 08:17:49 AM)
Đến năm 2023 có 80% CĐCS thành lập Ban Nữ công quần chúng
Với mục tiêu tăng tỷ lệ thành lập Ban Nữ công quần chúng tại các Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng như nâng cao chất lượng hoạt động , đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công phù hợp với yêu cầu thực tiễn và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay.
             Cần nâng cao chất lượng hoạt động
          LĐLĐ tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Theo đó, phấn đấu đến năm 2023, có 80% CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn và Trưởng ban nữ công CĐCS được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công; hàng năm, mỗi ban nữ công quần chúng tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật, hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân lao động tại đơn vị.
         Trong thời gian qua, các cấp công đoàn đã dành sự quan tâm đến hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, phương thức hoạt động nữ công ngày càng được đổi mới, hình thức linh hoạt, phong phú hơn. Đội ngũ cán bộ nữ công nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, phát huy vai trò trong việc tham gia thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ, giúp cho nữ công nhân lao động thực hiện được quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật và xây dựng gia đình, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc… 
           Tuy nhiên, việc thành lập, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng trông các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế. Nhiều Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định nhưng vẫn không thành lập hoặc chỉ phân công uỷ viên Ban chấp hành phụ trách công tác Nữ công. Việc kiện toàn khi có sự thay đổi về nhân sự còn chậm. Chưa phát huy được vai trò trong việc phát hiện và tham mưu giải quyết một số vấn đề bức xúc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân lao động, phong trào thi đua chưa thu hút đông đảo nữ công nhân lao động tham gia. Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban nữ công quần chúng và chưa thực sự làm tốt vai trò chỉ đạo thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động đối với Ban nữ công quần chúng.
 
 
Một hoạt động ý nghĩa do LĐLĐ tỉnh tổ chức
 
         Nhiệm vụ, giải pháp thời gian đến
       Để khắc phục những hạn chế trên, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng, các cấp công đoàn cần xác định công tác nữ công là nhiệm vụ của Ban chấp hành công đoàn mỗi cấp, nhằm phát huy vai trò, đảm bảo nghĩa vụ, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của lao động nữ theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của Ban nữ công quần chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là yêu cầu khách quan, là một trong những nội dung quan trọng nhằm góp phần thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác phụ vận và thực hiện mục tiêu đổi mới tổ chức và hoạt Cộng công đoàn trong tình hình mới.
Để thực hiện đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, trong thời gian đến các cấp công đoàn cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
         Thứ nhất, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của BCH Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo hoạt động của Ban nữ công quần chúng. Khi giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nữ công nhân lao động phải mời đại điện của Ban nữ công tham gia. Đưa chương trình công tác Nữ công vào Nghị quyết đại hội và chương trình công tác hàng năm. Bố trí kinh phí và huy động thêm từ doanh nghịêp, các nguồn hỗ trợ khác cho hoạt động nữ công.
         Thứ hai, thành lập, kiện toàn kịp thời Ban nữ công quần chúng. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhất là công đoàn Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi, LĐLĐ Thành phố tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của Ban nữ công quần chúng ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để tiến hành thành lập, củng cố, kiện toàn và chỉ đạo hoạt động.
         Thứ ba, nâng cao trách nhiệm tham mưu, tổ chức hoạt động của Ban nữ công quần chúng ở các doanh nghiệp. Ban Chấp hành CĐCS doanh nghiệp cần quán triệt sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện đối với hoạt động của Ban nữ công. Phát huy vai trò của Ban nữ công và khuyến khích ý tưởng của đoàn viên trong việc đề xuất nội dung có lợi hơn cho lao động nữ, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với lao động nữ. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tham mưu giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm, nhu cầu của lao động nữ…
         Thiết nghĩ, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên sẽ góp phần thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng tại các công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của tổ chức Công đoàn, qua đó, nâng cao vai trò, vị thế của công đoàn trong doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

                                                                                                   Thái Dương 


THÔNG BÁO
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
VĂN BẢN MỚI
VIDEO
LIÊN KẾT WEB
Thăm dò ý kiến
Bạn thấy giao diện website này như thế nào?
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 1,979,772
Đang trực tuyến: 41